A BIOFILTER Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2045 Törökbálint, Kinizsi u. 15.), adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a www.kornyezetert.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal) tulajdonosa és üzemeltetője, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény.) 20. § (2) bekezdése alapján a Weboldalon történő adatkezelés lényeges körülményeiről az alábbi tájékoztatást adja a Weboldal látogatói és felhasználói részére.

Az Adatkezelő a Weboldalon személyes adatnak nem minősülő információt, valamint az érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott – az Adatvédelmi Törvény szerinti – személyes adatot kezel. Az Adatvédelmi Törvény szerint személyes adat „az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.” Az Adatkezelő különleges adatot (faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, egészségi állapotra stb. vonatkozó adat) nem kezel.

Személyes adatnak nem minősülő információk kezelése:

A Weboldal megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A Weboldalra történő látogatással (böngészéssel) az érintett hozzájárul, hogy az Adatkezelő személyes adatnak nem minősülű információkat kezeljen és rögzítésen. A személyes adatnak nem minősül információk olyan technikai jellegű adatok, melyekből az érintett személye nem azonosítható, így nem tartoznak az Adatvédelmi Törvény hatálya alá. Ezen információk körébe tartozik különösen az IP-cím, a Weboldal látogatásának időpontja, a számítógép operációs rendszerének típusa, más weboldal címe, amelyik az érintettet a Weboldalra irányította stb. Ezen – személyes adatnak nem minősülő – információk kezelésére statisztikai és fejlesztési célból kerül sor automatizált formában, legfeljebb a látogatást követő 60. napig.

A fentiekben felsorolt adatok gyűjtése és rögzítése érdekében a weboldal egyes részei az Ön számítógépén kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat vagy „süti”-ket tárol el. Ezekben a fájlokban tárolt adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne. Felhívjuk a figyelmet, hogy a látogató a böngésző program segítségével a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet korlátozhatja vagy meggátolhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai nem használhatóak rendeltetésszerűen.

A személyes adatok kezelése

A Weboldalon elérhető egyes szolgáltatások (megrendelés, ajánlatkérés) igénybevételének, továbbá a kapcsolattartás, feltétele, hogy az érintett önkéntesen személyes adatot szolgáltasson. Ennek megfelelően a megrendelés, ajánlatkérés Adatkezelő részére történő megküldése, illetve a kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatás a jelen Tájékoztatóban foglaltak önkéntes elfogadását és az adatkezeléshez történő hozzájárulását jelenti.

Az adatkezelés jogalapja: az Adatvédelmi Törvény rendelkezésiben írtaknak megfelelően az érintett önkéntesen teljesített adatszolgáltatása alapján adott hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A megrendelés, ajánlatkérés, illetve a kapcsolatfelvétel során közölt adatok az érintett azonosításához, valamint a megrendelés, ajánlatkérés teljesítéséhez, illetve az érintettel történő kapcsolattartáshoz szükségesek.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre:

kapcsolatfelvétel esetén:        

  • név
  • e-mail cím

Az adatok, információk kezelése: az Adatkezelő az Adatvédelmi Törvény előírásait betartva jár el, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges, jogszabályban meghatározott ideig. A közölt adatokat kizárólag az Adatkezelő valamint a társaság alkalmazottai és szerződéses közreműködői ismerhetik meg, akik a hatályos jogszabályi és szerződéses rendelkezések értelmében titoktartásra kötelezettek és nem jogosultak az érintett által közölt adatoknak a fenti céloktól bármiben eltérő felhasználására. A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a felhasználó kérelmére az Adatkezelő megsemmisíti.

Adatbiztonság, jogosulatlan adatkezelés: az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket a számítógépéről eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, így különösen az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés ellen. Az Adatkezelő megfelelő tűzfal- és jelszavas védelemmel ellátott adathálózatokat működtet.

Adattovábbítás: az Adatkezelő biztosítja, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában, illetve jogszabályi felhatalmazás nélkül az érintett által közölt adatok és információk harmadik személy részére ne kerüljenek továbbításra.

Adattovábbítás esetén az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben (elektronikus formában) rögzíti, illetve arról az Infotv. 15. § (2) bekezdésébe foglaltaknak megfelelően adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Az Adatkezelő bíróság, rendőrség és más hatóságok megkeresésére, illetve jogszabályi előírás vagy felhatalmazás esetén a kezelt adatokat kiadhatja.

Az érintett jogai és a jogérvényesítés rendje: az érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatosan tájékoztatást kérhet, illetve igényelheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Az érintett erre irányuló kérelmére az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a tájékoztatást. A kérelmet az Adatkezelő vezérigazgatójához címzetten, a szükséges azonosító adatok feltüntetése mellett, írásban kell benyújtani elektronikus formában az info@kornyezetert.hu címre vagy az Adatkezelő 2045 Törökbálint, Kinizsi u. 15. szám alatti postacímére.

Az érintett tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozásra tekintettel meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

A Weboldal, illetve az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának megváltoztatása: az Adatkezelő kifejezetten fenntartja a jogát az által üzemeltett Weboldal, valamint a jelen Adatvédelmi Tájékoztató mindenkori tartalmának korlátozás, értesítés nélküli, egyoldalú megváltoztatására, továbbá bármely szolgáltatás megszűntésére, illetve felfüggesztésére.

Törökbálint, 2016. június 1.

 

Print Friendly

Hozzászólás

Your email address will not be published.